cz / en rss

ectp-ceu

Nový evropský BAUHAUS

ECTP opětovně vyzývá členy, aby se seznámili s iniciativou EU, která se týká (nejen) architektury a plánování, pod názvem Nový evropský BAUHAUS.

Logo EU            Logo New European Bauhaus

Davoská aliance

ECTP se aktivně zapojuje do procesu aplikace tzv. Davoské deklarace. V lednu 2023 se v Davosu konala další konference, na které se dohodlo vytvoření tzv. Davoské aliance. Na webových stránkách Davoské deklarace se lze dozvědět, že „Davos Baukultur Alliance – pořádaná Světovým ekonomickým fórem – spojuje zainteresované strany z veřejného a soukromého sektoru kolem sdíleného souboru principů pro zlepšení kvality a kultury životního prostředí. Aliance se věnuje prosazování vědomého, na kvalitu orientovaného přístupu k plánování, výstavbě a správě budov, infrastruktury, veřejných prostranství a krajiny. Toto společné úsilí staví na cílech, hodnotách a principech Davoské deklarace 2018 a Davos Baukultur Quality System (DBQS), který uplatňuje 8 kritérií pro vytváření dobře navržených míst s důrazem na kulturní kontext a design zaměřený na člověka.“

Úkoly Aliance na rok 2023 byly schváleny na zasedání zástupců vlád v rámci Bienále v Benátkách: „globálně rozšířit členství v Alianci, zvýšit účast soukromého sektoru a spolupracovat s vládami na vývoji „inteligentních předpisů“, které podněcují holistický přístup k budování měst, vesnic a krajiny, které jsou humánní, dobře udržované a šetrné k životnímu prostředí.“

ECTP se stala členem Aliance a zavázala se prosazovat zájmy a nezastupitelnou roli plánování při tvorbě kvalitního prostředí. ECTP bude v rámci svého vkladu do aktivit Aliance monitorovat aktivity jednotlivých členských zemí v této oblasti a hledat dobré příklady z praxe. Každý člen by měl pomoci spoluvytvářet tzv. banku dobrých příkladů. U nás to může být např. soutěž Stavba roku, kterou organizuje Nadace ABF, nebo mezinárodní studentská soutěž Urban Design Award. Lze též vyzdvihnout příklady projektů prezentované na odborných konferencích.

Centrum Davosu

Centrum Davosu / Foto © MadGeographer – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5797127

Členové ECTP-CEU

V radě se scházejí představitelé národních profesních sdružení v oblasti územního plánování. Plnoprávnými členy jsou asociace z 22 zemí EU, přičemž některé státy mají i dokonce dvě členské asociace (např. Vlámové a Valoni). Ostatní ze zemí jako např. Island či Makedonie jsou členové přidružení. Velký důraz je kladen na nezávislost a dobrovolnost individuálního členství. Národní asociaci obvykle zastupuje její předseda nebo člen předsednictva.

Činnost rady je financována pouze z členských příspěvků a je nezávislá na vládách a komisích EU. Nejaktivnějšími členy rady jsou Angličané, Francouzi, dále Holanďané a Vlámové. Sídlo rady je v Bruselu, sekretariát ovšem pracuje v Anglii.

Činnost ECTP-CEU

General Assembly, což je nejvyšší orgán rady, se schází 2× ročně na jaře a na podzim, z toho jednou v Bruselu a jednou v některé z členských zemí.

Jinak se činnost rady odehrává v pracovních skupinách, které v období mezi zasedáními General Assembly zpracovávají zadané úkoly. Vedle toho podává každý člen každoročně stručnou zprávu o aktuálním vývoji územního plánování, postavení profese a vzdělávání ve své zemi.

Základní okruhy činnosti rady zahrnují:

Evropská rada urbanistů (ECTP-CEU)

AUÚP ČR je plnoprávným členem Evropské rady urbanistů, což je nezávislá organizace, sdružující obdobné profesní spolky téměř všech členských zemí EU a ně-kterých dalších kandidátských zemí.

Naše členství v radě nám dává jednak možnost být součástí aktivní skupiny urbanistů, kterým záleží na prestiži naší profese, na její ochraně a dalším rozvoji, a jednak nám poskytuje přímý kontakt se zahraničními kolegy a jejich profesními sdruženími, a to i na bilaterální úrovni.

Díky cílené spolupráci rady s or-gány EU máme příležitost dozvě-dět se o chystaných opatřeních v oblasti zákonů, upravujících postavení a potřebnou kvalifikaci plánovačů, seznámit se s pro-gramy EU týkajících se rozvoje území.

> www.ectp-ceu.eu